WalkInnIsrael»תנאי שימוש

תנאי שימוש

מטייל יקר,

ברוך הבא לאתר האינטרנט של חברת "WalkInnIsrael" (אלון בתבור שבילים בע"מ)  (להלן: "האתר").

האמור להלן כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.

היות ותצטרך לאשר את תנאי השימוש באתר, אנו ממליצים שתטול את הזמן הנחוץ לקרוא בעיון את המידע המוצג להלן. אנו מזמינים אותך ליצור עמנו קשר, לצורך קבלת מידע נוסף ככול שנחוץ לך.

כללי:

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש להלן. אם אינך מקבל את תנאי השימוש להלן, בבקשה צא מהאתר וסיים את השימוש בו, לאלתר. תנאי השימוש כוחם יפה לכל צורת שימוש, לרבות טלפונים סלולאריים, טאבלטים, מחשבים אישיים וכיוב.

"תוכן": לרבות כל תוכן מילולי או צורני, תמונות, שרטוטים, ציורים, וידאו, קול, ביקורת, מסלולים, מידע, סמלים וכל תוכן ומידע אחר המוצג באתר.

"החברה": " WalkInnIsrael" (אלון בתבור שבילים בע"מ) ו/או מי מטעמה.

"זכויות": כל הזכויות בתוכן המוצג באתר שמקורו בחברה, לרבות קניין רוחני, זכויות יוצרים, הפצה, שייך במלואו לחברה. מבלי לגרוע מן האמור, כל הזכויות בעיצוב ואופן הצגת התוכן שייך כולו לחברה. התוכן הנו לשימוש אישי, ואינך רשאי לבצע כל שימוש אחר בתוכן, לרבות שימוש מסחרי.

כל העתקה מכל מן וסוג שהוא, לרבות באמצעות צילום, שעתוק וכל דרך אחרת, לרבות לצורך הפצה, מכירה, פרסום וכל שימוש מסחרי אחר, אסורה בתכלית, למעט אם נתנה לכך הסכמת החברה בכתב ומראש.

הזכויות בסימני מסחר המוצגים באתר, ככול שמוצגים, שייכות לבעלי סימני המסחר, לרבות סימני מסחר רשומים. השימוש בסימני המסחר ללא הסכמת בעליו, אסור בתכלית.

השימוש באתר:

תוכל להשתמש באתר בכפוף לתנאים לעיל ולהלן.

בכניסתך לאתר ו/או בשימוש בו, הנך מצהיר שהנך בן 18 ומעלה ובעל הכשירות החוקית לקבל על עצמך את תנאי השימוש.

הנך מתחייב להמנע מכל העלאה של תוכן או ביצוע פעולות שעלולות לעמוד בניגוד לחוק הישראלי ו/או אחר, לרבות תוכן שיש בו להפר זכויות יוצרים וסימני מסחרי ו/או עלול להפר זכויות פרטיות ו/או שימוש בתוכן שיכול לעלות כדי תועבה וכיוב.

הנך מתחייב להמנע  מביצוע כל פעולה שיש בה להשפיע על עיצוב האתר, הקוד, תוכן וכל אמצעי ואלמנט אחר.

כל תוכן ושירות באתר הנם לשימוש במצבם כפי שהם "AS IS", ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. הנך מוותר מראש ובאופן בלתי חוזר על כל דרישה וטענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ביחס לתוכן ולשירותים באתר, לרבות בגין תוכנם ואופיים. כל שימוש בתוכן ושירות באתר הנו באחריותו המלאה של המשתמש. החברה לא תישא בכל חבות לאימות התוכן המוצג על ידי משתמשים ולא תישא בכל נזק והוצאה הנובעים מהעלאת ו/או השימושים בתוכן ובשירות, לרבות נזק למחשבים, טלפונים סלולאריים וטאבלטים.

הפניות ("לינקים") לאתרים ומקורות אחרים באתר, ככול שמוצגים, הנם לנוחות המשתמש בלבד, והחברה לא תהא אחראית לתוכן, נכונות ופעולתם התקינה של אותם אתרים ומקורות המקושרים בלינקים כאמור.

 

החברה תהא רשאית, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדית, לשנות את התוכן והשירותים באתר, ללא הודעה מוקדמת והמשתמש מוותר על כל דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בהקשר זה.

מובהר כי החברה אינה מתחייבת כי השירותים המסופקים באתר יינתנו ללא הפרעה ו/או שלא יהיו חשופים לשימוש בלתי מורשה ו/או לנזק לתוכנה, אובדן קשר וכו'. החברה לא תשא בכל אחריות לכל הפסד ונזק במקרים כאמור.

החברה לא תישא באחריות לכל הפסד ו/או נזק למידע אישי ו/או לאובדן תוכן. למעט אם החברה תידרש לכך על פי צו שיפוטי ו/או תהא נתונה להליך משפטי הנוגע לשימוש, החברה תפעל להמנע מלחשוף כל מידע אישי על המשתמש.

פרסומות ומידע מסחרי:

האתר יכול שיציג פרסומות ומידע מסחרי, והחברה לא תהא אחראית לתוכנו של מידע כאמור ו/או להסתמכות המשתמש על האמור. המפרסם יהא אחראי באופן בלעדי על מידע כאמור, ומובהר כי אין לראות בפרסום באתר משום המלצה על הפרסומות ו/או המידע המסחרי.

תוכן משתמש:

האתר יכול שיאפשר תקשורת משתמשים ובין משתמשים. למשתמש ידוע כי תקשורת כאמור יכול שתחשוף אותו להודעות שיקבל לרבות חוות דעת, הערות, טוקבקים, פידבקים, הערכות וכו' ממשתמשים אחרים, וזאת ללא מעורבות ואחריות מצד החברה. המשתמש מוותר בזאת מראש על כל טענה כנגד החברה בהקשרים אלו.

האתר מציג תוכן המועלה על ידי משתמשים, לרבות המלצות, תמונות, חוות דעת, בלוגים, טוקבקים וכו' (להלן: "תוכן משתמש"). המשתמש מצהיר כי לא יעלה כל תוכן משתמש אשר:

ידוע לו כי הוא אינו נכון, שקרי ו/או נחזה להיות כאמור;

פוגעני, מפר חוק ו/או שיכול להוות בסיס לאחריות ותביעה אזרחית;

מעליב, עוין, מאיים, לשון הרע;

פורנוגרפי או סקסי;

גזעני ו/או מסית לגזענות;

עלול להפר זכויות צד שלישי, לרבות זכויות יוצרים;

תוכן נגוע בתוכנה מזיקה, לרבות תולעים, סוסים טרויאניים או וירוסים;

תוכן מסחרי או פרסומי;

תוכן הכולל התייחסות לקטינים לרבות פרטים אישיים;

תוכן העולה כדי פגיעה בפרטיות;

תוכן פוליטי;

החברה שומרת על זכותה לסרב לפרסם תוכן שעלול לעלות כדי האמור לעיל ו/או שעלול להעמיד את החברה ו/או האתר ו/או צד שלישי בסיכון ו/או שיש בו לפגוע בתוכן משתמש אחר, לרבות החברה שומרת על זכותה למנוע מאותו משתמש לפרסם כל מידע ו/או תוכן באופן פרמננטי.

החברה אף שומרת על זכותה למנוע שימוש באתר ממשתמשים המפרים את האיסורים לעיל ו/או לערוך מחדש תוכן בהתאם לשיקול דעתה.

 

בהעלאת תוכן משתמש, המשתמש מתחייב שהדבר באחריותו הבלעדית, לרבות לנכונות התוכן ואי הפרתו את האיסורים לעיל. הנך מסכים שתוכן המשתמש יכול שייערך, יישמר, יוסר ו/או כל שימוש הולם אחר כפי שהחברה תראה לנכון. המשתמש מסכים שכל הזכויות בנוגע לתוכן המשתמש יוענקו לחברה, לרבות זכות שימוש ללא תמורה, תמלוגים, זכויות ו/או טובת הנאה ושכר מכל מן וסוג שהוא. המשתמש מסכים מפורשות לותר על כל טענה באופן בלתי חוזר, לכל זכות קניינית ו/או מוסרית בתוכן המשתמש, ולרבות כל זכות כספית ו/או שוות כסף.

כל תכני המשתמש אינם באחריות החברה והחברה בשום אופן אינה מתחייבת לאמת את תוכן המשתמש, לרבות מהימנותו, איכותו ונכונותו. תוכן כאמור אינו משקף ומציג ולא ישקף ויצג את דעת החברה ו/או המלצתה, ולא ייחשב כחוות דעת ו/או המלצה מקצועית ו/או ייעוץ, וייחשב תמיד כדעתו האישית של המשתמש. החברה מציעה תמיד לערוך כל בירור עצמאי רלוונטי בטרם הסתמכות על תכני משתמש.

המשתמש מוותר בזאת על כל טענה מכל מן וסוג שהוא כנגד החברה בגין תכני משתמש.

שיפוי:

המשתמש ישפה ויפצה את החברה כנגד כל נזק, הפסד או הוצאה שינבעו מהפרה של תנאי השימוש, לרבות תביעות צד שלישי.

שונות/שיפוט:

תנאי השימוש הנם בתוספת לכל הוראת שימוש באתר, ובמקרה של סתירות יגברו הוראות שימוש אלו. החברה תהא רשאית לשנות את תנאי השימוש במלואם או בחלקם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ללא הודעה מוקדמת. כל שינוי כאמור יכנס לתוקף בעת פרסומו באתר.

כל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם השירותים, החברה, האתר ולרבות תנאי השימוש, יבורר בפני הערכאה המשפטית המוסמכת בישראל, ובישראל בלבד.

 

 

 

קבלו הצעת מחיר
קבלו הצעת מחיר ללא תשלום וללא התחייבות. מלאו ושלחו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם.